Friday, January 8, 2010

مقدمه به حروف صدادار

مقدمه به حروف صدادار درس دو جنبه می پردازد با حروف صدادار بر زبان عربي است. شدهاید است كه حروف الفبا تماما از حروف. اين نوع الفباي بيهوده است زيرا ما در مقاطع حرف بزند, و به منظور ايجاد هجاها, ما نيازمند حروف صدادار بين حروف ما. هجا متصل هستند و اين سه نوع. 1) حروف مصوت برصامت, 2) حروف مصوت برصامت, و 3) حروف مصوت برصامت هماهنگ باشد. بدين معنا که, يك هجا تشكيل شود كه به دنبال ايجاد يك حرف مصوت برصامت, چون در اين كلمه را و به دنبال حرف مصوت برصامت, چون در اين كلمه "و يا دو حروف صدادار با يك همخوان در اين ميان, چون در اين كلمه" را به. در كشورهاى عربى, ما از آنها استفاده از انواع و تنها سه سال داشت. چون الفباي عربي است كه حروف صدادار نامه, وجود ندارد که نماد فوق قرار دارند و يا حروف صدادار و اين عمل به نظر میرسد. آنها سه. به علاوه, در پايان سخنان, حرف صدادار ممكن است دو برابر شده است. هنگامي كه يك حرف مصوت يعني دو برابر شده و دو از سمبل های آن حرف مصوت بالا قرار دارند و زیر در اين نامه, صداي اين كلمه با اند
. حروف صدادار طولاني خواهد شد به بحث در باب. يادداشت دارد که هر کدام حرف مصوت نام, نام حروف صدادار دسته جمعى دارند, اين نامه اى كه حاوي يك حرف مصوت يك نام, نام نامه ها به طور مشخص مربوط به آن نگاه حرف مصوت, و نيز با حروف صدادار دو برابر شده اند. در رديف اول نقشه‌هاي حاوي نمونه, به رديف دوم نشان می دهد به نام فردي از حروف صدادار و رديف سوم نشان می دهد به صفت توصيف اين نامه كه منتسب به حرف مصوت قرار داده, نشان از رديف چهارم واژه‌هاي انگليسي, و اين ستونها به اين حق جمعی را نشان می دهد به نام گروه

.

Harakaat حركات
مكسور maksoor
مفتوح maftooh
مضموم madhmoom
mutaharrik متحرك
e, i
a
o, uتنوين tanween
مكسور maksoor
مفتوح maftooh
مضموم madhmoom
منون munawwan
en, in
an
on, un

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "مقدمه به حروف صدادار"

Post a Comment